Connexion
 
 
 

Benotzung vun Handyen an der Kantin

Léif Tuteuren,

mir wëllen iech drop opmierksam maachen, dat d`Kanner, an der Zäit, wou si an der Kantin ugemellt sinn, keen Handy benotzen däerfen.

Wann dës Reegel net respektéiert gëtt, behalen mir eis d` Rescht vir, den Handy iwwert d`Mëttesstonn bei eis ze halen.

Wann dat méi oft sollt virkommen, wäerten mir Iech kontaktéieren an Iech bieden den Handy an d` Direktioun sichen ze kommen.

Vill Kanner hunn iwwert hiren Handy een onageschränkten Zougank zum Internet. D`Geforen mat denen si am Internet a Beréierung kommen sinn ënnert anerem: Gewalt, Pornografie, Glécksspill, Kontaktophuelen zu frieme Persounen.

Am Kader vun eiser Opsiichtsflicht kënnen mir ee kannergerechten Ëmgank mam Handy net assuréieren.

Zousätzlech wëllen mir och déi aner Kanner schützen, dat keng Fotoen oder Filmer vun hinnen ouni Averständnis gemaach an an den Internet gestallt ginn.

Allgemeng Infoen zum Thema Benotzung vun Handyen bei Mineuren fannt Dir ënnert:

https://www.bee-secure.lu/de/themen/kommunizieren/handy

Merci fir Äert Verständnis!

 

Mat beschte Gréiss,

D`Direktioun vum SEA Päiperlék Jonglënster

 

Nutzung von Mobiltelefonen in der Kantine

Liebe Erziehungsberechtigten,

wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass es den Kindern zu den Zeiten, in denen sie in der Kantine angemeldet sind, nicht gestattet ist, ein Mobiltelefon zu benutzen.

Im Fall, dass diese Regel nicht beachtet wird, behalten wir uns das Recht vor, das Handy über die Mittagszeit bei uns zu behalten.

Sollte dies mehrfach vorkommen, werden wir Sie kontaktieren und Sie bitten das Mobiltelefon persönlich bei der Direktion abzuholen.

Viele Kinder haben einen unbegrenzten Zugang zum Internet. Im Rahmen unserer Aufsichtspflicht können wir einen kindgerechten Umgang mit dem Handy nicht sicherstellen. Die Gefahren mit denen Kinder über das Internet in Berührung kommen, sind unter anderem: Gewalt, Pornografie, Glücksspiele und Kontaktaufnahme zu fremden Personen.

Außerdem möchten wir auch die anderen Kinder davor schützen, dass Fotos oder Filme ohne ihr Einverständnis gemacht und ins Internet gestellt werden.

Allgemeine Informationen zum Thema Handynutzung bei Minderjährigen finden Sie unter:

https://www.bee-secure.lu/de/themen/kommunizieren/handy

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 

Mit freundlichen Grüßen,

Die Direktion des SEA Päiperlék Junglinster

 

Utilisation des portables pendant les heures de la cantine

Chers tuteurs/ tutrices,

Nous voulons attirer votre attention sur le fait que, pendant les heures de la cantine, l`utilisation des portables est interdite.

Dans le cas du non-respect de cette règle nous nous réservons le droit de confisquer l`appareil et de le retourner qu’après les heures de la cantine.

En cas de violation répétée de cette règle, nous vous contacterons afin de pouvoir récupérer le portable au bureau de la direction.

Beaucoup d`enfants ont un accès illimité à l`internet. Dans le cadre de la cantine nous ne pouvons pas assurer une utilisation appropriée. Les dangers auxquels ils sont exposés sont par exemple la violence, la pornographie, le jeu de hasard et la prise de contact avec des personnes inconnues.

En outre nous voulons protéger les autres enfants contre la prise de photos, l`enregistrement de films involontaires  et contre la mise en ligne de ce matériel.

Vous trouvez des informations générales sur l`utilisation des portables des mineurs sur :

https://www.bee-secure.lu/fr/themes/communiquer/mobile

Nous vous remercions de votre compréhension

 

Cordialement,

La direction du SEA Päiperlék Junglinster